جدول فوق العاده از قیمت چرخ بالا مرطوب در امارات متحده عربی هند در دبی