استخراج کوانتومی برای اولین بار شرکت با مسئولیت محدود