شفت، انتظار کاهش کمربند، انتظار کاهش انتقال زنجیره pdf