مگس خشک خاکستر مهره و تجهیزات برای استخراج ویژگی های فرایند تولید