نقل قول در مورد له تاگالوگ

 • زبان تاگالوگ ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

  زبان تاگالوگ یکی از مهمترین زبانهای مردم فیلیپین و پایه زبان فیلیپینی زبان ملی این کشور است و از خانوادهٔ زبانهای استرونزیایی است. زبان مادری حدود ۲۲ میلیون...

  whatsapp
 • ﺑﺴﺘﯽ ﺿﻤﯿﺮي در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺎم واژه ﺗﺎرﯾﺦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﻠﻞ ﺗ پرتال جامع.

  اﯾﻦ ﻧﻘﻞ. ﻗﻮل دﮔﺮﮔﻔﺘﯽ از اﺻـﻞ اﯾﻨﺮﺳـﯽ ﮐﯿﻨـﺎن. 1. (. Keenan, 2002: 2. ) اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﻧﮕﻮﺑﺎردي آن را ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﺑـﺎﻻ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ... ﺷﺪه درﻣﻮرد اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ، ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ. ﺷـﺪ. ة دﺧﯿـﻞ در.

  whatsapp
 • مردم تاگالوگ ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

  مردم تاگالوگ یکی از گروههای اصلی قومیتی در کشور فیلیپین هستند. تاگالوگها یکی از دستههای بزرگ جمعیتی مترو مانیل و لوزان مرکزی و دیگر نواحی مانند باتاآن،...

  whatsapp
 • کوردٍوستان

  له م هه مو ده سته، نه بو ده ستي ،كه بي و ده ستم گري ... با خواندن این منابع معلوم شد که آنها دیدگاههای متفاوتی در مورد اکدش بودن نظامی –یعنی دورگه ... «کورد، دیلم، ترک و عرب از چهار گوشه برای به قول خودشان شرکت در جهاد به این شهر آمده بودند و ...... نقل است هر وقت بازی شروع میشد رهبری همبازیهایش را برعهده داشت، کودکی بیش نبود، در مهرماه...

  whatsapp