نوار نقاله به عنوان یک دست زدن به مواد دستگاه های مورد استفاده