آنچه در آن می کند مستلزم به سرمایه گذاری به کسب و کار معدن