به عنوان جنبش از رسانه های فرز در داخل آسیاب سیمان