نرم افزار برای بلند کردن و کشیدن و کارخانه های تولید